02
مرداد

علیرضا عمادی

یکی از نکات مثبت این همکاری، توانایی پیمانکار در گوش دادن به نیازها و انتظارات مشتری بود. تمامی تغییرات و درخواست‌های من به خوبی در نظر گرفته شوند.